Blog

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?by admin

Posted in: Alimenty

Obowiązek alimentacyjny zależy od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz możliwości majątkowych zobowiązanego rodzica. Dlatego obowiązek ten trwa pomimo ukończenia przez dziecko pełnoletności i nie jest w ogóle związany limitem wieku dziecka. Ustaje dopiero z momentem gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z jego majątku pozwalają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Z reguły momentem takim jest ukończenie szkoły, studiów, znalezienie pracy, zawodu. Jeżeli jednak pełnoletnie dziecko nie uczy się, nie przykłada się do nauki (nie zdaje w terminie egzaminów i przede wszystkim powtarza rok), przeciąga, zaniedbuje studia bądź nie czyni starań żeby się usamodzielnić (niechętnie szuka pracy) to rodzice takiego dziecka mogą się od takich alimentów uchylić. Drugą możliwością uchylenia się od alimentów jest wykazanie, że utrzymywanie pełnoletniego dziecka wiąże się dla nich z nadmiernym uszczerbkiem. Takim nadmiernym uszczerbkiem może być przykładowo sytuacja, gdy dziecko ma już wyuczony zawód i chce kontynuować naukę na prywatnej uczelni. Trzeba zatem ocenić czy rodziców stać na zapłatę czesnego. Należy jednak pamiętać, że zdobycie odpowiedniego wykształcenia nie powoduje automatycznie utraty alimentów, liczy się chęć do nauki i dotychczasowe wyniki. Rodzice bowiem są zobowiązani do alimentów nawet przy niskich dochodach. Istnieje jednak możliwość, że rodzic będzie musiał utrzymywać dziecko do końca i obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie - w sytuacji gdy dziecko przez swoją chorobę, kalectwo, ograniczenie umysłowe czy emocjonalne nie jest w stanie się usamodzielnić. Aby uchylić się od alimentów należy wnieść do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał i wykazać w nim dlaczego do tego doszło.  Prawo przewiduje również możliwość złożenia pozwu o obniżenie alimentów w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziców.

Będą kary za „cofanie” liczników w autachby admin

Posted in: Prawo karne

Rząd przyjął przepisy, w myśl których za każde "przekręcenie" licznika będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i to zarówno dla zlecającego jak i wykonawcy, np. mechanika w warsztacie. Na odpowiedzialność do 3000 zł grzywny narazi się ponadto właściciel pojazdu, gdy nie zgłosi w stacji kontroli pojazdu faktu wymiany licznika na nowy (przykładowo z powodu jego awarii). Informację o wymianie licznika i jego przebiegu stacje kontroli będą przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dodatkowo przy każdej kontroli drogowej Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa czy służby celne będą miały obowiązek spisania aktualnego stanu licznika, a wynik tego pomiaru również trafi do ewidencji pojazdów.    

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w kontekście praworządności w Polsceby admin

Posted in: Prawo karne

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Polski odnoszący się do kwestii Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sąd w Irlandii mając zadecydować czy w ramach procedury ENA przekazać stronie polskiej osobę podejrzaną o przestępstwa narkotykowe, zapytał Trybunał czy można w ogóle wątpić w praworządność innego kraju Unii i jakie może mieć to skutki. W dzisiejszym wyroku Trybunał wskazał, że można tą okoliczność badać a ponadto jeśli owo badanie potwierdzi wątpliwości - należy wstrzymać wykonanie takiego nakazu. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że w przypadku, gdy osoba wskazana w europejskim nakazie aresztowania sprzeciwia się swemu przekazaniu organowi sądowemu wydającemu nakaz i w tym kontekście powołuje się na istnienie systemowych lub ogólnych nieprawidłowości, które według niej mogą mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim oraz na prawo podstawowe tej osoby do rzetelnego procesu sądowego, wykonujący nakaz organ sądowy powinien w pierwszej kolejności dokonać – w oparciu o obiektywne, wiarygodne, dokładne i należycie uaktualnione informacje – oceny istnienia rzeczywistego ryzyka naruszenia takiego prawa w wydającym nakaz państwie członkowskim, związanego z brakiem niezawisłości sądów tego państwa członkowskiego, z uwagi na takie nieprawidłowości.

Zlikwidowanie kary łącznej – proponowane zmiany rząduby admin

Posted in: Prawo karne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zlikwidować przepisy o karze łącznej i ciągu przestępstw. W przygotowanym projekcie zakłada się zmianę, w myśl której kary za wszystkie czyny będą wykonywane po kolei. Dopiero, gdy skazany trafi do zakładu karnego ich łączny wymiar będzie mógł zostać zmniejszony, pod warunkiem spełnienia przez skazanego określonych warunków, w ramach przedterminowego warunkowego zwolnienia. Dodatkowo skazany, który ma na koncie więcej niż jeden wyrok, będzie musiał odbyć przynajmniej połowę sumy orzeczonych kar (np. z 8 lat pozbawienia wolności będzie musiał odbyć przynajmniej 4 lata). Dopiero wtedy będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jeżeli suma kar wyniesie powyżej 50 lat pobawienia wolności, to w każdym przypadku będzie można starać się o uzyskanie warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto nie będzie już instytucji ciągu przestępstw. Stosuje się ją do sprawców, którzy w krótkich odstępach czasu popełniają kilka podobnych przestępstw, za które potem dostają jedną karę. Zwiększy się także zagrożenie kary za gwałty: ze szczególnym okrucieństwem z 15 na 25 lat pozbawienia wolności;  a gdy dojdzie do gwałtu na dziecku i efektem tego będzie jego śmierć, sprawcy ma grozić dożywocie.

Za odwołany lub opóźniony lot należy się odszkodowanieby admin

Posted in: Bez kategorii

Sezon urlopowy w pełni, coraz częściej korzystamy z usług linii lotniczych i niestety coraz częściej pojawiają się opóźnienia lotów. Gdy taka sytuacja nas dotyczy, przepisy prawa dają nam szereg uprawnień. Aktem prawnym regulującym prawa pasażerów jest rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku, które ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od czasu opóźnienia, odległości jaką miał przelecieć pasażer i wynosi: - 250 euro (na osobę) dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów - 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów - 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej. Odszkodowanie może zostać zmniejszone przez przewoźnika o połowę, gdy zaoferował inny lot, jeżeli czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o: - 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km - 3 godziny w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km - 4 godziny dla lotów dalszych. Pasażer nie będzie miał prawa do odszkodowania za opóźniony lot w wielu sytuacjach, np. gdy przewoźnik poinformował go o odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planowym odlotem, zawiadomił o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowym odlotem i zaproponował zmianę planu podróży. Jest to możliwe pod warunkiem jednak, że lot odbędzie się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu. Oprócz odszkodowania podróżnym przysługuje tzw. prawo opieki, zgodnie z którym przewoźnik jest zobligowany do zapewnienia pasażerowi wyżywienia, możliwości skorzystania z telefonu lub faksu, niezależnie od przyczyny w zależności od długości opóźnienia lotu: - dwie lub więcej godzin w przypadku lotów o długości do 1500 km - trzy lub więcej godzin w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie powyżej 1 500 km - trzy lub więcej godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrz Unii o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km, - cztery lub więcej godzin w przypadku lotów o długości powyżej 3500 km. W sytuacji gdy wylot jest opóźniony o więcej niż pięć godzin to wówczas pasażer ma możliwość rezygnacji z podróży i przewoźnik obowiązany jest zwrócić mu w terminie siedmiu dni całkowity koszt biletu. Odszkodowanie będzie nienależne jeżeli opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą, np. pogoda, strajki.

Nowe terminy przedawnienia roszczeńby admin

Posted in: Bez kategorii, Prawo cywilne

Od wczoraj obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin został skrócony z 10-letniego na 6-letni. W przypadku roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi jak do tej pory 3 lata. Nowy 6-letni termin dotyczy również roszczeń stwierdzonych prawomocnymi wyrokami oraz ugodami sądowymi. Zmienił się także sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Od tej pory bieg ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. W założeniu ma to stanowić ułatwienie dla wierzycieli, którzy nie będą musieli dokonywać szczegółowych wyliczeń w tej kwestii.

Spadkobierców obdarowanych można pozwać o zachowekby admin

Posted in: Spadki

Taka konkluzja wynika z treści najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, który potwierdził, że osoby najbliższe mogą żądać zachowku od osób, które wiele lat wcześniej zostały obdarowane przez spadkobiercę, pomimo że ten nie zostawił po sobie żadnego majątku. W praktyce oznacza to, że dalsi krewni mogą po dłuższym czasie spłacać bliższych. Zachowek jest instytucją prawa spadkowego i pozwala żądać połowy bądź 2/3 udziału w spadku, jaki by przypadł niedoszłemu spadkobiercy pominiętemu w testamencie, gdyby dziedziczył wg ustawy. W sytuacji gdy uprawniony nie otrzyma swojej części, służy mu uprawnienie o zapłatę bądź uzupełnienie zachowku. Roszczenie w pierwszej kolejności kieruje się przeciwko spadkobiercom, a jeśli uzyskanie od nich zachowku nie jest możliwe - do obdarowanych. Przy ustalaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, ani też dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od śmierci spadkodawcy, ani darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami. Sąd Najwyższy uznał, że obliczaniu zachowku bierze się pod uwagę poważniejsze darowizny na rzecz spadkobierców i obowiązek zapłaty zachowku może również obciążać spadkobierców obdarowanego, również wtedy, gdy ten zmarł przed spadkobiercą. Ma to zapobiegać sytuacji, w której osoby najbliższe zmarłego uprawnione do zachowku utraciłyby możliwość jego uzyskania na skutek dokonanych przez spadkodawcę za  życia darowizn obniżających wartość spadku.

Kiedy można ubezwłasnowolnić?by admin

Posted in: Prawo cywilne

Ubezwłasnowolnienie służy ochronie interesów osobistych oraz majątkowych osoby, która z różnych przyczyn nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.  W zależności od stanu osoby można ubezwłasnowolnić całkowicie lub częściowo. Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie jej małżonek, krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo. Niezależnie od ww. osób wniosek może złożyć również prokurator. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą pokrewieństwo z osobą mającą być ubezwłasnowolnioną oraz jej dokumentację medyczną wskazującą na stan uzasadniający jej ubezwłasnowolnienie. Ponadto należy również wskazać osobę, która będzie sprawować nad nią opiekę. To ona będzie decydować o jej leczeniu.  Opiekunem w pierwszej kolejności powinien zostać małżonek lub któryś z rodziców. Jeśli nie będzie to możliwe, sąd wyznaczy inną osobę. Ubezwłasnowolnioną całkowicie może być osoba, która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych (np. pijaństwa lub narkomanii) nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Po jej ubezwłasnowolnieniu będzie mogła jedynie dokonywać drobnych czynności w sprawach życia codziennego (np. kupno żywności, biletu autobusowego, pójście do kina, fryzjera). Taka osoba nie będzie mogła zawrzeć kredytu czy zaciągnąć umowy, a jeśli do tego dojdzie, czynności te będą nieważne. Częściowo można ubezwłasnowolnić osobę pełnoletnią, której z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, a jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Taka osoba będzie sama podejmować czynności prawne, ale do ich ważności będzie potrzebna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Czynność dokonana bez takiej zgody będzie nieważna. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo sąd ustanawia kuratelę. We wniosku należy wskazać  jakiego ubezwłasnowolnienia się żąda. W każdym czasie gdy ustaną przyczyny ubezwłasnowolnienia sąd może je uchylić bądź zmienić rodzaj. Wniosek należy złożyć do sądu okręgowego, wydziału cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona oraz opłacić kwotą 40 zł.

Kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?by admin

Posted in: Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dzieci. Jej wykonywanie w głównej mierze polega na wychowaniu, reprezentowaniu dziecka oraz sprawowaniu opieki nad nim oraz jego majątkiem. Pozbawić władzy może sąd rodzinny na wniosek bądź z urzędu, gdy wystąpią przesłanki określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wystąpienie choćby jednej z nich stanowi podstawę pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Są to:

  1. trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej – zgodnie z orzecznictwem to taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi, np. przewlekła choroba (w tym psychiczna), skazanie rodzica na długoletnią karę pozbawienia wolności; należy pamiętać, że przemijająca przeszkoda jest podstawą do zawieszenia a nie pozbawienia władzy
  2. nadużycie władzy rodzicielskiej – np. wykorzystywanie seksualne dziecka, nadmierne karcenie dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy
  3. rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka – chodzi tu o poważne i rażące zaniedbania rodziców względem dzieci, nacechowane złą wolą, uporczywością i niepoprawnością, np. uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.

Wydziedziczenieby admin

Posted in: Bez kategorii, Spadki

Wydziedziczenie to pozbawienie osoby uprawnionej prawa do zachowku. Uprawnionymi z mocy prawa do jego uzyskania są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Wydziedziczyć można jedynie w ważnym testamencie, a osoba taka jest traktowana przez prawo jakby nie dożyła otwarcia spadku. Aby wydziedziczenie było skuteczne musi nastąpić z enumeratywnie wymienionych w Kodeksie cywilnym przyczyn:

  1. uprawniony do zachowku spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – dotyczy to sytuacji gdy pomimo ingerencji spadkodawcy spadkobierca zachowuje się niezgodnie z ogólnymi regułami panującymi w społeczeństwie, np. alkoholizm, narkomania, przestępny tryb życia;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci – przestępstwo co do zasady powinno być stwierdzone prawomocnym wyrokiem, obraza czci już nie
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych – np. niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, nieudzielanie opieki, brak pomocy w chorobie; jednak do serdecznych kontaktów rodzinnych potrzebna jest wola i spadkodawcy, i spadkobierców.
Należy pamiętać, że wszystkie opisane wyżej zachowania muszą być trwałe, uporczywe i świadomie dokonywane przez przyszłego spadkobiercę. Powinny ponadto wynikać z treści testamentu.