Blog

Alimenty od byłego małżonkaby admin

Posted in: Alimenty

Orzekając rozwód sąd w wyroku może zasądzić alimenty od (byłego) współmałżonka. Obowiązek ten powstanie w zależności od tego czy i kto został uznany za winnego rozpadu związku. Jeżeli sąd nie stwierdził wyłącznej winy jednego z małżonków (uznał winę obojga albo w ogóle nie orzekał o winie) uzyskanie alimentów jest znacznie utrudnione, jednak nie niemożliwe. W takiej sytuacji małżonek może żądać alimentów tylko w sytuacji gdy popadnie w niedostatek. Oznacza to sytuację, gdzie o własnych siłach nie będzie się w stanie samemu utrzymać ani zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb w całości bądź w części. Ponadto możliwości zarobkowo-finansowe małżonka zobowiązanego do uiszczania alimentów na drugiego małżonka muszą być dostateczne. Alimenty z tego tytułu mają wystarczać tylko na niezbędne potrzeby drugiej osoby, co oznacza, że małżonkowie nie mają żyć na takiej samej stopie życiowej. Uprawnienie to wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, w szczególnych wypadkach sąd może ten okres wydłużyć. Gdy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny jest rozszerzony. Oznacza to, że alimenty będą się należały jeżeli małżonek niewinny po rozwodzie nie jest w stanie utrzymać dotychczasowego standardu życia. Sąd porównuje sytuację małżonka niewinnego z jego sytuacją sprzed rozwodu. Nie występuje tu kryterium niedostatku. Jednakże i w tej sytuacji wysokość alimentów jest zależna zarówno od możliwości majątkowych zobowiązanego jak i potrzeb uprawnionego. Uprawnienie to wygasa dopiero po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego. Alimenty mogą zostać jednak uchylone na wniosek osoby zobowiązanej w sytuacji, gdy okaże się, że osoba uprawniona już ich nie potrzebuje wskutek zmiany swojej sytuacji życiowej. Należy pamiętać, że były małżonek może żądać alimentów nie tylko w trakcie sprawy rozwodowej ale również po jej zakończeniu w odrębnym postępowaniu.

Jak uchronić siebie i dziecko przed długami spadkowymi?by admin

Posted in: Spadki

Zdarza się często, że nie chcemy przyjąć odziedziczonego spadku ze względu na długi, które przewyższają jego aktywa. Aby to zrobić należy spadek odrzucić. Można to zrobić na dwa sposoby: przed sądem albo u notariusza. W obu przypadkach ma się 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy lub dowiedzenia się o tym fakcie. Odrzucenie spadku przed sądem jest tańsze, lecz dłużej trwa, natomiast korzystając z pomocy notariusza zrobimy to szybciej, jednak przy większych kosztach. Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można cofnąć, chyba że zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Co w sytuacji, gdy spadkobierca, który odrzucił zadłużony spadek ma dzieci? Wszystko zależy od ich wieku. Gdy są pełnoletnie wystarczy, że w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o prawie do spadku, złożą oświadczenie o jego odrzuceniu. Termin 6 miesięcy należy liczyć od dnia, w którym ich rodzic odrzucił spadek. Jeśli jednak są niepełnoletnie, rodzic musi wystąpić do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na złożeniu w ich imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku. Gdy ją uzyska, będzie mógł złożyć oświadczeniu o odrzuceniu spadku w ich imieniu.

Czy za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości można stracić prawo jazdy?by admin

Posted in: Bez kategorii

Na to pytanie odpowiedział kilka dni temu Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rowerzysty ukaranego zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. W swoim orzeczeniu wyraźnie podkreślił, że obowiązujące przepisy nie pozwalają odebrać prawa jazdy osobom prowadzącym rower będącym w stanie nietrzeźwości. Tym samym uznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich za oczywiście zasadną i uchylił zaskarżony wyrok w punkcie dotyczącym zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wskazał ponadto, że w takim wypadku prawo dopuszcza możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Co jednak z osobami, które zostały skazane prawomocnie i pozbawione prawa jazdy? Mają możliwość zwrócenia się z kasacją przez Rzecznika Praw Obywatelskich bądź Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości.

Obrona konieczna rozszerzonaby admin

Posted in: Prawo karne

Od połowy stycznia obowiązują znowelizowanie przepisy dotyczące przekroczenia granic obrony koniecznej. Zgodnie z nimi nie podlega karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej. Jednakże jeśli okaże się, że przekroczenie tych granic było rażące, odpowiedzialność karna nie jest wyłączona. Dotychczas podstawą wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przekroczenia granic obrony koniecznej były strach lub wzburzenie usprawiedliwionymi okolicznościami zamachu. Obowiązują one nadal, a znowelizowany przepis ma być dodatkową podstawą niepodlegania karze. W założeniu znowelizowana regulacja ma służyć jako ochroną przed napastnikiem we własnym domu i możliwością odparcia jego ataku bez ponoszenia odpowiedzialności karnej w przypadku, jeśli podjęte środki ochrony nie będą rażącym przekroczeniem granic obrony koniecznej. W sytuacji gdy dojdzie do stwierdzenia, że przekroczenie to miało charakter rażący, będzie konieczne ustalenie, czy ktoś działał pod wpływem strachu lub wzburzenia. Obrona konieczna w świetle Kodeksu karnego to odparcie bezpośredniego i bezprawnego ataku na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenia kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Ruszył rejestr przestępców seksualnychby admin

Posted in: Prawo karne

Od 1 stycznia 2018 r. dostępny jest w internecie Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/). Znajdują się tam dane osób skazanych za najcięższe przestępstwa seksualne.  Rejestr składa się z dwóch części: publicznego oraz z ograniczonym dostępem. Z rejestru publicznego może korzystać każda osoba, jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w Internecie. Nie ma konieczności logowania się i rejestracji. Skazanego można wyszukać po nazwisku lub miejscowości. W tej części rejestru znaleźli się sprawcy najcięższych przestępstw seksualnych na dzieciach oraz gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo będą w nim umieszczani recydywiści, którzy popełnili po 1 października 2017 r. jakiekolwiek przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Z rejestru można się dowiedzieć za co zostali skazani, kiedy i gdzie popełnili przestępstwa oraz miejscowość w jakiej obecnie przebywają. Druga ograniczona część rejestru zawiera informacje o osobach, które znalazły się w jego publicznej części oraz tych, które zostały skazane przed 1 października 2017 r. za przestępstwa seksualne na osobach w wieku 15-18 lat, co do których sądy nie orzekły o wyłączeniu ichz rejestru. Z kolei sprawcy przestępstw popełnionych po 1 października 2017 r. polegających na zgwałceniu, czynów seksualnych z udziałem nieletnich, posługiwaniem się pornografią na szkodę nieletnich znaleźli się w bardziej szczegółowej części ograniczonego rejestru, w którym podano m.in. ich PESEL czy adres zameldowania. Dostęp do ograniczonej części rejestru mają organy ochrony prawnej, organy administracji publicznej, a także inne organy wykonujące zadania publiczne, pracodawcy, organizatorzy oraz każda osoba (w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane są zgromadzone w tym Rejestrze).  

Coraz chętniej korzystamy z pomocy prawnikówby admin

Posted in: Kancelaria Adwokacka

Każdy, kto kiedyś zmierzył się z zawiłą sprawą i jej interpretacją przez prawników może potwierdzić, że w Polsce prawo bywa rozmaicie rozumiane, interpretowane i stosowane. Czasem coś, co wydaje się nawet nie być wykroczeniem, jest przestępstwem, a czyn pozornie bardzo zły kończy się jedynie pouczeniem. Różne sytuacje, praktyka i obserwacje oraz szeroko zasłyszane historie sprawiają, że coraz częściej korzystamy z usług kancelarii adwokackich, które są naszym gwarantem stosowania prawa i jego właściwego rozumienia. Nikt tak wnikliwie jak prawnik nie będzie analizował sytuacji, nikt tak rozlegle nie spojrzy na okoliczności danej sprawy, dlatego też jego pomoc bywa nieoceniona zwłaszcza w kwestiach niejasnych, nie do końca oczywistych. Coraz częściej polskie firmy, przedsiębiorcy, ale też osoby prywatne korzystają z usług fachowców na różnych płaszczyznach – od porady, przez analizę prawną, opinię, aż po reprezentację w sprawach administracyjnych, karanych i cywilnych. Oczywiście każda kancelaria adwokacka ma swój cennik i musimy liczyć się z kosztami, ale wygrana sprawa sprawia, że nie tylko stać nas na pokrycie kosztów (a niekiedy i  to nie należy do nas), ale także mamy zadośćuczynienie i spokój z jakimś niewygodnym dla nas tematem na długi czas, jak nie na zawsze. Nauczeni doświadczeniem własnym lub naszych bliskich, gdy pojawia się jakiś problem prawny, szukamy zazwyczaj wśród znajomych kogoś, kto na prawie się zna, później szukamy prawników, których nam się poleca, a potem decydujemy się na własne poszukiwania, ale najistotniejsze w tym jest to, że w ogóle chcemy powierzać swoje sprawy innym. Zmienia się nasze podejście, ale też sytuacja stosowania i interpretacji prawa wymusza na nas podejście do sprawy z pełnym profesjonalnym zapleczem lub poddanie się na początku. Sami, nie znając niuansów, szczegółów i licznych wyjątków, nie mamy zbytnio szans na powodzenie sprawy. Dobry sztab prawników to bezcenna obrona i gwarancja należytego prowadzenia sprawy.

Fachowa pomoc, sprawna obsługaby admin

Posted in: Kancelaria Adwokacka

Często zdarza się tak, że najprostsze rozwiązania przychodzą do nas za późno lub są tak proste, że szukamy gdzieś dalej i głębiej i zamiast sprawnie coś załatwić, męczymy się tak, jakby to było niemal heroiczne wyzwanie. To często dotyczy różnych sporów, reklamacji i roszczeń, które gdzieś podświadomie wiemy jak załatwić, a gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że nie mamy argumentów albo narzędzi, by wygrać. Tu najlepszym rozwiązaniem okazuje się porada prawna, prośba o opinię lub sporządzenie za nas odpowiedniego pisma. Dobry prawnik wie jak dany rodzaj dokumentu powinien wyglądać, co zawierać, i co najważniejsze – być zgody z prawem. W życiu dzieją się różne sytuacje, często trudno je przewidzieć, niekiedy bywamy poszkodowani z naszej, a niekiedy nie z naszej winy i kancelaria adwokacka w sprawach spornych, czy niejasnych wydaje się być naszym najlepszym sojusznikiem. Nie tylko szybko uzyskamy fachową pomoc, ale także będziemy mieli pewność, że ten, kto podejmuje się wykonania powierzonego mu zadania, zrobi to z należytą wiedzą i dla naszego dobra. Oczywiście czym innym jest wynajęcie prawnika do dużej rozprawy, a czym innym zlecenie mu napisania w naszym imieniu pisma, oceny prawnej czy reprezentowania nas w jakiejś sprawie. Dziś wszystko jest tak zorganizowane, że koszt usługi znamy przed przystąpieniem do zlecenia, zatem możemy się przygotować, a warto w niektórych sytuacjach powierzyć wykonanie pracy profesjonalistom. Każda kancelaria adwokacka ma swoje standardy i jedno jest pewne – musi działać zgodnie z prawem, a więc możemy być spokojni o wykonanie zlecenia, o rękojmię i wybranie najlepszego rozwiązania z możliwych. W Polsce jeszcze niechętnie zlecamy różne sprawy specjalistom, wolimy sami zmierzyć się z tematem, nawet jeśli nas przerasta, a później niekiedy musimy i tak zwrócić się o pomoc, bo nie mamy sił, pomysłu lub sprawa zabrnęła tam gdzie nie chcieliśmy. Oczywiście tam, gdzie świetnie poradzimy sobie sami, nie warto generować kosztów, ale w innych sytuacjach zdajmy się na fachowców.

Dysonans poznawczy na rynku usługby admin

Posted in: Kancelaria Adwokacka

Obecnie, gdzie się tylko nie obejrzymy, wszędzie znajdziemy mnóstwo potencjalnych rozwiązań i firm oraz usługodawców gotowych świadczyć dla nas rozmaite usługi. Dotyczy to niemal każdej płaszczyzny naszego życia -  z jednej strony mamy ogromny wybór i zawsze możemy skorzystać z oferty konkurencji, sprawdzić za rogiem, czy przypadkiem nie jest lepiej i taniej, z drugiej, taka wielość wszystkiego wpędza nas w poczucie dysonansu poznawczego i pozornie wcale nie przyczynia się do łatwiejszego podjęcia decyzji. Jedno przedszkole oferuje zajęcia językowe i małe grupy, drugie kładzie nacisk na sport i długie godziny otwarcia, a trzecie daje i to i to za większą cenę. W jednym sklepie meblowym mamy taki styl i dane promocje, a  w drugim mamy jeszcze więcej. Kancelaria adwokacka nie tylko zajmie się naszą sprawą i ją wygra, ale także dzięki abonamentowi, będzie świadczyła rozmaite usługi prawne dla naszej firmy w razie potrzeby. Takich przykładów jest mnóstwo i trudno się zdecydować na coś odpowiedniego dla siebie, a poza tym trafić na to, co naprawdę jest nam i naszym bliskim potrzebne. Nie zawsze przecież więcej musi oznaczać lepiej, a mniej – gorzej. Wiadomo, że każdy, kto świadczy jakieś usługi, chce je jak najlepiej sprzedać i pragnie pozyskać klienta na wiele sposobów – jak więc znaleźć tego, który będzie dla nas najlepszy? Po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, czego naprawdę potrzebujemy i kto jest w stanie te potrzeby zaspokoić. Usługodawców jest wielu, ale tych najlepszych zaledwie kilkanaście procent. Dotarcie do nich gwarantuje nam dokonanie najlepszego z możliwych wyborów. Warto sprawdzać opinie, ale nie sugerować się nimi do końca, dobrze jest umówić się na spotkanie i przedstawić swojego oczekiwania, czy to w kancelarii adwokackiej, czy w firmie budowlanej, czy też w przedszkolu dziecka i wybrać najlepsze rozwiązanie z naszego punktu widzenia. Ci najlepsi w swojej dziedzinie zazwyczaj obronią się sami i tak nas obsłużą, że na pewno wrócimy.

Cena dobrej pracyby admin

Posted in: Kancelaria Adwokacka

Mówi się, że dziś wszystko kosztuje i faktycznie nie da się dostać nic za darmo, a ten kto tak twierdzi nie zna ukrytych mechanizmów wzajemnych, które wprowadzają nas w błąd. Niestety zbyt często mamy do czynienia z brakiem profesjonalizmu u tych, którzy podejmują się wykonania jakiejś pracy, żeby zaufać pierwszej osobie, mówiącej, że się na czymś zna i jest fachowcem. Zamiast szukać na własną rękę dentysty, prawnika, czy budowlańca, wolimy zapytać znajomych, rodzinę, bo ktoś polecony wydaje się nam lepszy, niż znaleziony przez przypadek lub z ogłoszenia. Jeśli mamy na coś lub na kogoś wydąć pieniądze, chcemy mieć pewność, że jego praca będzie wykonana należycie. O ile pójście do dentysty to raczej konieczność – zwłaszcza gdy ból staje się nie do zniesienia, o tyle skorzystanie z usług na przykład kancelarii adwokackiej czy fachowca od wystroju wnętrz często odkładamy na później sądząc, że sami damy sobie radę albo nie do końca będąc pewnym, że sprostają oni zadaniu. Niestety często zdarza się tak, że gdy chcemy zaoszczędzić, tracimy dwa razy, bo sami nie mamy takiej wiedzy i narzędzi, aby sobie pomóc i zlecamy komuś przypadkowemu, kto akurat daje najniższą cenę. To nie zawsze jest dobrym wyjściem. Profesjonalna usługa zawsze kosztuje i choć nam wydaje się, że taki prawnik spędził nad nią zaledwie kilka godzin, a my musimy zapłacić, to wiedzmy, że on po to studiował lata i zdobywał wiedzę, aby mógł wykonać pracę w niedługim czasie. Warto czasem zlecić coś innym, zwłaszcza w materii, o której nie mamy pojęcia. W dobrej kancelarii adwokackiej fachowa opinia prawna to chleb powszedni, a dla nas tygodnie podchodzenia do tematu i tracenia nerwów. Musimy się liczyć z tym, że jeśli chcemy cos w niedługim czasie i profesjonalnie, to będzie to kosztować, ale dzięki tej rzeczy czy wykonanej pracy, możemy zyskać więcej, niż w to zainwestowaliśmy. Warto o tym pomyśleć, gdy tracimy czas i zdrowie na jakimś zadaniu, które nas przerasta a oszczędność wynikająca z tego, że robimy to sami wcale nas nie zadowala.

Fachowa pomoc bezcennaby admin

Posted in: Kancelaria Adwokacka

W życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, że musi zasięgnąć porady specjalisty i nie chodzi tu o lekarza, do którego chodzenie jest tak naturalne i oczywiste, że mało kto w poważnych sytuacjach chce leczyć się sam. Natomiast w wielu poważnych sytuacjach stwierdzamy, że jakoś sobie poradzimy i próbujemy na własną rękę dowiedzieć się tego, co nam potrzebne do rozwiązania jakiejś sprawy. Najczęściej wiąże się to z oszczędnościami lub brakiem wiary w pomoc kogoś z zewnątrz a niekiedy i brakiem zaufania do innych (specjalistów). Branża szczególnie wymagająca pomocy kogoś, kto się dobrze zna to niewątpliwie prawo. Z jednej strony można powiedzieć, że każdy coś tam z prawa wie i na pierwszy rzut oka zapoznawanie się z jakąś sprawą czy czytanie kodeksu nie jest wcale trudne, ale z drugiej strony, tylko wnikliwa znajomość zagadnień, okoliczności i całego systemu pozwala na sprawne załatwienie sprawy czy to karnej, czy administracyjnej czy cywilnej. Dla osób, które poszukują porady prawnej, reprezentanta w sądzie lub kogoś, kto w fachowy sposób wyda opinię, najlepszym rozwiązaniem okazuje się być kancelaria adwokacka. Zrzesza ona nie tylko adwokatów, ale także radców prawnych i innych prawników, którzy specjalizują się w danej dziedzinie i na pewno będą wiedzieli jak zająć się naszym przypadkiem. To oni od początku do końca zajmują się konkretną sprawą i wiedzą jak ją poprowadzić, aby zakończyła się sukcesem. Choć fachowa pomoc kosztuje, to gdy mamy spokój i świadomość dobrze załatwionej sprawy, okazuje się być bezcenna. Ci, którzy miesiącami, czy latami borykają się z problemem (spadek, rozwód, pomówienie, oskarżenie) mogą potwierdzić, że nie ma nic cenniejszego, niż pomyślne zakończenie męczącej i spędzającej sen z powiek sprawy. Dobra kancelaria adwokacka nie tylko ma renomę, ale także dba o każdego swojego klienta, świadcząc dla niego usługi kompleksowe, służąc radą i alternatywnymi rozwiązaniami, gdy zachodzi taka potrzeba. Warto współpracować z najlepszymi – oni nie tylko doskonale znają prawo, ale także obsługę klienta.