Category Archive for ‘Alimenty’

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?by

Obowiązek alimentacyjny zależy od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz możliwości majątkowych zobowiązanego rodzica. Dlatego obowiązek ten trwa pomimo ukończenia przez dziecko pełnoletności i nie jest w ogóle związany limitem wieku dziecka. Ustaje dopiero z momentem gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z jego majątku pozwalają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Z reguły momentem takim jest ukończenie szkoły, studiów, znalezienie pracy, zawodu.

Jeżeli jednak pełnoletnie dziecko nie uczy się, nie przykłada się do nauki (nie zdaje w terminie egzaminów i przede wszystkim powtarza rok), przeciąga, zaniedbuje studia bądź nie czyni starań żeby się usamodzielnić (niechętnie szuka pracy) to rodzice takiego dziecka mogą się od takich alimentów uchylić. Drugą możliwością uchylenia się od alimentów jest wykazanie, że utrzymywanie pełnoletniego dziecka wiąże się dla nich z nadmiernym uszczerbkiem. Takim nadmiernym uszczerbkiem może być przykładowo sytuacja, gdy dziecko ma już wyuczony zawód i chce kontynuować naukę na prywatnej uczelni. Trzeba zatem ocenić czy rodziców stać na zapłatę czesnego. Należy jednak pamiętać, że zdobycie odpowiedniego wykształcenia nie powoduje automatycznie utraty alimentów, liczy się chęć do nauki i dotychczasowe wyniki. Rodzice bowiem są zobowiązani do alimentów nawet przy niskich dochodach.

Istnieje jednak możliwość, że rodzic będzie musiał utrzymywać dziecko do końca i obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie – w sytuacji gdy dziecko przez swoją chorobę, kalectwo, ograniczenie umysłowe czy emocjonalne nie jest w stanie się usamodzielnić.

Aby uchylić się od alimentów należy wnieść do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał i wykazać w nim dlaczego do tego doszło.  Prawo przewiduje również możliwość złożenia pozwu o obniżenie alimentów w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziców.

Alimenty od byłego małżonkaby

Orzekając rozwód sąd w wyroku może zasądzić alimenty od (byłego) współmałżonka. Obowiązek ten powstanie w zależności od tego czy i kto został uznany za winnego rozpadu związku.

Jeżeli sąd nie stwierdził wyłącznej winy jednego z małżonków (uznał winę obojga albo w ogóle nie orzekał o winie) uzyskanie alimentów jest znacznie utrudnione, jednak nie niemożliwe. W takiej sytuacji małżonek może żądać alimentów tylko w sytuacji gdy popadnie w niedostatek. Oznacza to sytuację, gdzie o własnych siłach nie będzie się w stanie samemu utrzymać ani zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb w całości bądź w części. Ponadto możliwości zarobkowo-finansowe małżonka zobowiązanego do uiszczania alimentów na drugiego małżonka muszą być dostateczne. Alimenty z tego tytułu mają wystarczać tylko na niezbędne potrzeby drugiej osoby, co oznacza, że małżonkowie nie mają żyć na takiej samej stopie życiowej. Uprawnienie to wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, w szczególnych wypadkach sąd może ten okres wydłużyć.

Gdy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny jest rozszerzony. Oznacza to, że alimenty będą się należały jeżeli małżonek niewinny po rozwodzie nie jest w stanie utrzymać dotychczasowego standardu życia. Sąd porównuje sytuację małżonka niewinnego z jego sytuacją sprzed rozwodu. Nie występuje tu kryterium niedostatku. Jednakże i w tej sytuacji wysokość alimentów jest zależna zarówno od możliwości majątkowych zobowiązanego jak i potrzeb uprawnionego. Uprawnienie to wygasa dopiero po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego. Alimenty mogą zostać jednak uchylone na wniosek osoby zobowiązanej w sytuacji, gdy okaże się, że osoba uprawniona już ich nie potrzebuje wskutek zmiany swojej sytuacji życiowej.

Należy pamiętać, że były małżonek może żądać alimentów nie tylko w trakcie sprawy rozwodowej ale również po jej zakończeniu w odrębnym postępowaniu.