Category Archive for ‘Bez kategorii’

Za odwołany lub opóźniony lot należy się odszkodowanieby

Sezon urlopowy w pełni, coraz częściej korzystamy z usług linii lotniczych i niestety coraz częściej pojawiają się opóźnienia lotów. Gdy taka sytuacja nas dotyczy, przepisy prawa dają nam szereg uprawnień.

Aktem prawnym regulującym prawa pasażerów jest rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku, które ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od czasu opóźnienia, odległości jaką miał przelecieć pasażer i wynosi:
– 250 euro (na osobę) dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów
– 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów
– 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

Odszkodowanie może zostać zmniejszone przez przewoźnika o połowę, gdy zaoferował inny lot, jeżeli czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o:
– 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km
– 3 godziny w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km
– 4 godziny dla lotów dalszych.

Pasażer nie będzie miał prawa do odszkodowania za opóźniony lot w wielu sytuacjach, np. gdy przewoźnik poinformował go o odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planowym odlotem, zawiadomił o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowym odlotem i zaproponował zmianę planu podróży. Jest to możliwe pod warunkiem jednak, że lot odbędzie się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu.

Oprócz odszkodowania podróżnym przysługuje tzw. prawo opieki, zgodnie z którym przewoźnik jest zobligowany do zapewnienia pasażerowi wyżywienia, możliwości skorzystania z telefonu lub faksu, niezależnie od przyczyny w zależności od długości opóźnienia lotu:
– dwie lub więcej godzin w przypadku lotów o długości do 1500 km
– trzy lub więcej godzin w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie powyżej 1 500 km
– trzy lub więcej godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrz Unii o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km,
– cztery lub więcej godzin w przypadku lotów o długości powyżej 3500 km.

W sytuacji gdy wylot jest opóźniony o więcej niż pięć godzin to wówczas pasażer ma możliwość rezygnacji z podróży i przewoźnik obowiązany jest zwrócić mu w terminie siedmiu dni całkowity koszt biletu.

Odszkodowanie będzie nienależne jeżeli opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą, np. pogoda, strajki.

Nowe terminy przedawnienia roszczeńby

Od wczoraj obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin został skrócony z 10-letniego na 6-letni. W przypadku roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi jak do tej pory 3 lata. Nowy 6-letni termin dotyczy również roszczeń stwierdzonych prawomocnymi wyrokami oraz ugodami sądowymi.

Zmienił się także sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Od tej pory bieg ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. W założeniu ma to stanowić ułatwienie dla wierzycieli, którzy nie będą musieli dokonywać szczegółowych wyliczeń w tej kwestii.

Wydziedziczenieby

Wydziedziczenie to pozbawienie osoby uprawnionej prawa do zachowku. Uprawnionymi z mocy prawa do jego uzyskania są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Wydziedziczyć można jedynie w ważnym testamencie, a osoba taka jest traktowana przez prawo jakby nie dożyła otwarcia spadku.
Aby wydziedziczenie było skuteczne musi nastąpić z enumeratywnie wymienionych w Kodeksie cywilnym przyczyn:

  1. uprawniony do zachowku spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – dotyczy to sytuacji gdy pomimo ingerencji spadkodawcy spadkobierca zachowuje się niezgodnie z ogólnymi regułami panującymi w społeczeństwie, np. alkoholizm, narkomania, przestępny tryb życia;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci – przestępstwo co do zasady powinno być stwierdzone prawomocnym wyrokiem, obraza czci już nie
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych – np. niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, nieudzielanie opieki, brak pomocy w chorobie; jednak do serdecznych kontaktów rodzinnych potrzebna jest wola i spadkodawcy, i spadkobierców.

Należy pamiętać, że wszystkie opisane wyżej zachowania muszą być trwałe, uporczywe i świadomie dokonywane przez przyszłego spadkobiercę. Powinny ponadto wynikać z treści testamentu.

Czy za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości można stracić prawo jazdy?by

Na to pytanie odpowiedział kilka dni temu Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawie rowerzysty ukaranego zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za jazdę rowerem
w stanie nietrzeźwości. W swoim orzeczeniu wyraźnie podkreślił, że obowiązujące przepisy nie pozwalają odebrać prawa jazdy osobom prowadzącym rower będącym w stanie nietrzeźwości. Tym samym uznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich za oczywiście zasadną i uchylił zaskarżony wyrok w punkcie dotyczącym zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wskazał ponadto, że w takim wypadku prawo dopuszcza możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Co jednak z osobami, które zostały skazane prawomocnie i pozbawione prawa jazdy? Mają możliwość zwrócenia się z kasacją przez Rzecznika Praw Obywatelskich bądź Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości.