Category Archive for ‘Prawo cywilne’

Nowe terminy przedawnienia roszczeńby

Od wczoraj obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. Podstawowy termin został skrócony z 10-letniego na 6-letni. W przypadku roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi jak do tej pory 3 lata. Nowy 6-letni termin dotyczy również roszczeń stwierdzonych prawomocnymi wyrokami oraz ugodami sądowymi.

Zmienił się także sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Od tej pory bieg ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. W założeniu ma to stanowić ułatwienie dla wierzycieli, którzy nie będą musieli dokonywać szczegółowych wyliczeń w tej kwestii.

Kiedy można ubezwłasnowolnić?by

Ubezwłasnowolnienie służy ochronie interesów osobistych oraz majątkowych osoby, która z różnych przyczyn nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.  W zależności od stanu osoby można ubezwłasnowolnić całkowicie lub częściowo.
Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie jej małżonek, krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo. Niezależnie od ww. osób wniosek może złożyć również prokurator. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą pokrewieństwo z osobą mającą być ubezwłasnowolnioną oraz jej dokumentację medyczną wskazującą na stan uzasadniający jej ubezwłasnowolnienie. Ponadto należy również wskazać osobę, która będzie sprawować nad nią opiekę. To ona będzie decydować o jej leczeniu.  Opiekunem w pierwszej kolejności powinien zostać małżonek lub któryś z rodziców. Jeśli nie będzie to możliwe, sąd wyznaczy inną osobę.

Ubezwłasnowolnioną całkowicie może być osoba, która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych (np. pijaństwa lub narkomanii) nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Po jej ubezwłasnowolnieniu będzie mogła jedynie dokonywać drobnych czynności w sprawach życia codziennego (np. kupno żywności, biletu autobusowego, pójście do kina, fryzjera). Taka osoba nie będzie mogła zawrzeć kredytu czy zaciągnąć umowy, a jeśli do tego dojdzie, czynności te będą nieważne.

Częściowo można ubezwłasnowolnić osobę pełnoletnią, której z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, a jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Taka osoba będzie sama podejmować czynności prawne, ale do ich ważności będzie potrzebna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Czynność dokonana bez takiej zgody będzie nieważna. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo sąd ustanawia kuratelę.

We wniosku należy wskazać  jakiego ubezwłasnowolnienia się żąda. W każdym czasie gdy ustaną przyczyny ubezwłasnowolnienia sąd może je uchylić bądź zmienić rodzaj. Wniosek należy złożyć do sądu okręgowego, wydziału cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona oraz opłacić kwotą 40 zł.