Category Archive for ‘Prawo karne’

Będą kary za „cofanie” liczników w autachby

Rząd przyjął przepisy, w myśl których za każde „przekręcenie” licznika będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i to zarówno dla zlecającego jak i wykonawcy, np. mechanika w warsztacie. Na odpowiedzialność do 3000 zł grzywny narazi się ponadto właściciel pojazdu, gdy nie zgłosi w stacji kontroli pojazdu faktu wymiany licznika na nowy (przykładowo z powodu jego awarii). Informację o wymianie licznika i jego przebiegu stacje kontroli będą przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Dodatkowo przy każdej kontroli drogowej Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa czy służby celne będą miały obowiązek spisania aktualnego stanu licznika, a wynik tego pomiaru również trafi do ewidencji pojazdów.

 

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w kontekście praworządności w Polsceby

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Polski odnoszący się do kwestii Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sąd w Irlandii mając zadecydować czy w ramach procedury ENA przekazać stronie polskiej osobę podejrzaną o przestępstwa narkotykowe, zapytał Trybunał czy można w ogóle wątpić w praworządność innego kraju Unii i jakie może mieć to skutki. W dzisiejszym wyroku Trybunał wskazał, że można tą okoliczność badać a ponadto jeśli owo badanie potwierdzi wątpliwości – należy wstrzymać wykonanie takiego nakazu.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że w przypadku, gdy osoba wskazana w europejskim nakazie aresztowania sprzeciwia się swemu przekazaniu organowi sądowemu wydającemu nakaz i w tym kontekście powołuje się na istnienie systemowych lub ogólnych nieprawidłowości, które według niej mogą mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim oraz na prawo podstawowe tej osoby do rzetelnego procesu sądowego, wykonujący nakaz organ sądowy powinien w pierwszej kolejności dokonać – w oparciu o obiektywne, wiarygodne, dokładne i należycie uaktualnione informacje – oceny istnienia rzeczywistego ryzyka naruszenia takiego prawa w wydającym nakaz państwie członkowskim, związanego z brakiem niezawisłości sądów tego państwa członkowskiego, z uwagi na takie nieprawidłowości.

Zlikwidowanie kary łącznej – proponowane zmiany rząduby

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zlikwidować przepisy o karze łącznej i ciągu przestępstw. W przygotowanym projekcie zakłada się zmianę, w myśl której kary za wszystkie czyny będą wykonywane po kolei. Dopiero, gdy skazany trafi do zakładu karnego ich łączny wymiar będzie mógł zostać zmniejszony, pod warunkiem spełnienia przez skazanego określonych warunków, w ramach przedterminowego warunkowego zwolnienia. Dodatkowo skazany, który ma na koncie więcej niż jeden wyrok, będzie musiał odbyć przynajmniej połowę sumy orzeczonych kar (np. z 8 lat pozbawienia wolności będzie musiał odbyć przynajmniej 4 lata). Dopiero wtedy będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jeżeli suma kar wyniesie powyżej 50 lat pobawienia wolności, to w każdym przypadku będzie można starać się o uzyskanie warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 25 lat pozbawienia wolności.

Ponadto nie będzie już instytucji ciągu przestępstw. Stosuje się ją do sprawców, którzy w krótkich odstępach czasu popełniają kilka podobnych przestępstw, za które potem dostają jedną karę.

Zwiększy się także zagrożenie kary za gwałty: ze szczególnym okrucieństwem z 15 na 25 lat pozbawienia wolności;  a gdy dojdzie do gwałtu na dziecku i efektem tego będzie jego śmierć, sprawcy ma grozić dożywocie.

Obrona konieczna rozszerzonaby

Od połowy stycznia obowiązują znowelizowanie przepisy dotyczące przekroczenia granic obrony koniecznej. Zgodnie z nimi nie podlega karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej. Jednakże jeśli okaże się, że przekroczenie tych granic było rażące, odpowiedzialność karna nie jest wyłączona.

Dotychczas podstawą wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przekroczenia granic obrony koniecznej były strach lub wzburzenie usprawiedliwionymi okolicznościami zamachu. Obowiązują one nadal, a znowelizowany przepis ma być dodatkową podstawą niepodlegania karze. W założeniu znowelizowana regulacja ma służyć jako ochroną przed napastnikiem we własnym domu i możliwością odparcia jego ataku bez ponoszenia odpowiedzialności karnej w przypadku, jeśli podjęte środki ochrony nie będą rażącym przekroczeniem granic obrony koniecznej. W sytuacji gdy dojdzie do stwierdzenia, że przekroczenie to miało charakter rażący, będzie konieczne ustalenie, czy ktoś działał pod wpływem strachu lub wzburzenia.

Obrona konieczna w świetle Kodeksu karnego to odparcie bezpośredniego i bezprawnego ataku na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenia kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Ruszył rejestr przestępców seksualnychby

Od 1 stycznia 2018 r. dostępny jest w internecie Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/).

Znajdują się tam dane osób skazanych za najcięższe przestępstwa seksualne.  Rejestr składa się z dwóch części: publicznego oraz z ograniczonym dostępem. Z rejestru publicznego może korzystać każda osoba, jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w Internecie. Nie ma konieczności logowania się i rejestracji. Skazanego można wyszukać po nazwisku lub miejscowości. W tej części rejestru znaleźli się sprawcy najcięższych przestępstw seksualnych na dzieciach oraz gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo będą w nim umieszczani recydywiści, którzy popełnili po 1 października 2017 r. jakiekolwiek przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Z rejestru można się dowiedzieć za co zostali skazani, kiedy i gdzie popełnili przestępstwa oraz miejscowość w jakiej obecnie przebywają.

Druga ograniczona część rejestru zawiera informacje o osobach, które znalazły się w jego publicznej części oraz tych, które zostały skazane przed 1 października 2017 r. za przestępstwa seksualne na osobach w wieku 15-18 lat, co do których sądy nie orzekły o wyłączeniu ichz rejestru. Z kolei sprawcy przestępstw popełnionych po 1 października 2017 r. polegających na zgwałceniu, czynów seksualnych z udziałem nieletnich, posługiwaniem się pornografią na szkodę nieletnich znaleźli się w bardziej szczegółowej części ograniczonego rejestru, w którym podano m.in. ich PESEL czy adres zameldowania. Dostęp do ograniczonej części rejestru mają organy ochrony prawnej, organy administracji publicznej, a także inne organy wykonujące zadania publiczne, pracodawcy, organizatorzy oraz każda osoba (w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane są zgromadzone w tym Rejestrze).