Category Archive for ‘Władza rodzicielska’

Kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?by

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dzieci. Jej wykonywanie w głównej mierze polega na wychowaniu, reprezentowaniu dziecka oraz sprawowaniu opieki nad nim oraz jego majątkiem. Pozbawić władzy może sąd rodzinny na wniosek bądź z urzędu, gdy wystąpią przesłanki określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wystąpienie choćby jednej z nich stanowi podstawę pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Są to:

  1. trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej – zgodnie z orzecznictwem to taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi, np. przewlekła choroba (w tym psychiczna), skazanie rodzica na długoletnią karę pozbawienia wolności; należy pamiętać, że przemijająca przeszkoda jest podstawą do zawieszenia a nie pozbawienia władzy
  2. nadużycie władzy rodzicielskiej – np. wykorzystywanie seksualne dziecka, nadmierne karcenie dziecka, zmuszanie do ciężkiej pracy
  3. rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka – chodzi tu o poważne i rażące zaniedbania rodziców względem dzieci, nacechowane złą wolą, uporczywością i niepoprawnością, np. uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.